ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา
AIS Academy จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ จากทั้งภายในและนอกประเทศด้วยบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรในทุกระดับชั้น โดยมี Digital Platform เป็นแหล่งความรู้ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาสร้างวัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ

เกี่ยวกับ AIS ACADEMY for THAIs ต่อจากนั้น AIS Academy ได้ขยับบทบาทในฐานะภาคเอกชนและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย พร้อมอาสาเป็นอีกแกนที่รวบรวมภาคเอกชนในการทำงานพัฒนาและผลักดันองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้กับคนไทยได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจและตื่นตัว เพื่อเตรียมพร้อมกับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา ภายใต้โครงการ AIS Academy for Thais ภารกิจ “คิดเผื่อ”

เพื่อคนไทย ซึ่งได้จัดงานสัมมนาผ่านมาแล้วเป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยการจัดงาน AIS Academy for Thais ณ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เป็นครั้งแรกซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Disruption ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากหลากหลายสถาบัน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, เมืองไทยประกันชีวิต, Minor International, SEAC, มหาวิทยาลัย Stanford และ MIT มาเล่าถึงบทบาทของเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มาพลิกโฉมวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI, IOT, Robotic และ Blockchain

ในปี 2562 AIS Academy ได้จัดงาน AIS Academy for Thais: Intelligent Nation Series ณ สยามพารากอน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนำ Case Study ที่น่าสนใจในบริบทของไทยและระดับโลกอย่าง Netflix, IBM, Skype, เซ็นทรัลกรุ๊ป, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และ Class Café มาสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด การก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนในโลกธุรกิจ

AIS Academy ส่งต่อภารกิจ “คิดเผื่อ” ขยายพื้นที่ออกนอกกรุงเทพมหานครไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อกระจายองค์ความรู้ไปยังกลุ่มประชาชนที่อยู่ในภูมิภาค โดยได้จัดงานใน 2 จังหวัดเศรษฐกิจ ได้แก่ AIS Academy for Thais: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2562 โดยนำวิทยากรจากองค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ทั้ง Google Cloud, IBM, Amazon, ไทยคม และ The Standard มาเตรียมความพร้อมปรับในการเปลี่ยนธุรกิจ (Business Transformation) และถ่ายทอดเคล็ดลับนอกตำราเรียนจากประสบการณ์ตรงในการนำ Big Data มาช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต และ AIS Academy for Thais: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่มุ่งเน้นการนำเอาขีดความสามารถของเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองสู่ Smart City ในอนาคต รวมทั้งการนำเอา “ข้อมูล” มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้นำผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศและนานาชาติ อทิ CBC – Global Transportation and Technology Consulting Firm, IBM, Watson Thailand, ไทยคม และ ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที)

“เพราะเราเชื่อมั่นว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว มิใช่การเติบโตอย่างแท้จริง
แต่การทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน”